Functionare

GAL Colinele Tutovei este constituit ca asociaţie în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Asociaţia are urmatoarele organe de conducere, administrare şi control:
 • Adunarea generală;
 • Consiliul director
 • Cenzorul;
 • Comitetul de selectare a proiectelor;
 • Comisia de contestaţii;
 • Aparatul tehnic;

Adunarea Generală

Este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor Asociaţiei. Printre cele mai importante atribuţii ale Adunării Generale enumerăm: a)stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; b) elaborează strategia de dezvoltare a zonei; c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; d) aprobă politica de personal organigrama, statutul de funcții; e) alege şi revocă:
 • Membrii Consiliului Director;
 • Președintele Asociației
 • Membrii Comitetului de selecție a proiectelor;
 • Membrii Comisiei de Contestații;
 • Cenzorul
f) Modifică Actul Constitutiv și Statutul; g) Hotărăste dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și destinația bunurilor rămase dupa lichidare h) hotăreşte înfiinţarea de societăţi comerciale în condiţiile art. 47, din OG 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare; I) hotărăşte primirea de noi membri asociaţi şi excluderea asociaţilor, în condiţiile prezentului Statut; j) stabileşte cuantumul cotizaţiei, al taxei şi al modalităţii de plată; k) decide asupra acordării calitătii de membru onorific unei/unor persoane, organizatii sau institutii in conditiile prezentului stat; l) orice atribuţii prevazute de lege sau statut. mergi sus

Consiliul Director

Asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale În exercitarea competenţelor sale Consiliul Director: a) Prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei, etc. b) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; c) Acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii; d) Îşi elaborează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune spre aprobare Adunării Generale. e) Hotărăşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei. f) Împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea Asociaţiei; g) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin Statut sau stabilite de Adunarea Generală. mergi sus

Cenzorul

Cenzorul(comisia de cenzori) asigură Controlul financiar al Asociaţiei şi este ales de Adunarea Generală. În realizarea competenţei sale cenzorul: a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; d) îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare; e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, stabilite de Adunarea Generală sau rezultate din legislaţia în vigoare. mergi sus

Comitetul de selectare

Comitetul de selectare a proiectelor este alcătuit din sapte persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat). La nivelul luării deciziilor, este necesar să fie prezenți cel putin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate civilă. Comitetul de selectare a proiectelor este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani; mandatele membrilor Comitetului de selectare a proiectelor pot fi schimbate, reînnoite în cadrul unei şedinte a Adunării Generale. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR).

Comisia de contestaţii

Comisia de contestaţii este alcătuită din 3 persoane. mergi sus

Aparatul tehnic

Aparatul tehnic are următoarea componenţă:
 • un responsabilul administrativ / manager GAL – coordonează activitatea Asociaţiei atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;
 • un responsabilul financiar / manager financiar – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiar contabile a Asociaţiei;
 • trei responsabili tehnici / manageri de proiect – vor fi responsabili de derularea apelurilor de proiecte şi de evaluarea proiectelor;
 • un angajat pentru activităţi de secretariat
 • doi angajati pentru activitatii de animare a teritoriului
mergi sus

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.