Strategia de dezvoltare locala

Planul de finantare GAL Colinele Tutovei »

Strategia de dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală “Colinele Tutovei” are la bază Planul Naţional Strategic, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, strategii şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale precum şi alte documente de planificare sectorială.
Strategia de dezvoltare Locală acoperă perioada 2014-2020.
Prin Strategia de Dezvoltare Locala se urmareşte dezvoltarea durabila şi armonioasă a zonei vizate, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu în baza datelor statistice disponibile dar şi a strategilor de dezvoltare elaborate de comunităţile locale. Strategiile locale de dezvoltare au la bază nevoile identificate la nivel local printr-o consultare “de jos în sus”. Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategică clară în toate domeniile de activitate, urmărindu-se implicarea tuturor factorilor de decizie.
Întocmirea strategiei a fost subiect, atât al procesului de consultare incluzând acordurile comunităţilor partenere, cât şi al consultării cu partenerii socio-economici, reprezentanţii administraţiei locale, ONG, organizaţii profesionale şi cetăţeni, având la bază următoarele principii generale: transparența, subsidiaritatea, obiectivitatea, durabilitatea și continuitatea demersului, tratamentul egal și nediscriminarea,coerența.

Strategia de dezvoltare a zonei s-a concentrat în jurul următoarelor priorităţi:

  • Încurajarea transferului de cunostințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale
  • Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură şi promovarea tehnologiilor agricole inovative şi a gestionării durabile a pădurilor
  • Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectorului de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură”
  • Refacerea conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură
  • Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în teritoriu

Strategia de dezvoltare locală Colinele Tutovei se poate descarca aici:

cap-i-iv

cap-v-vii

cap-viii

cap-ix

cap-x

cap-xi

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.