Strategia de dezvoltare locala

Planul de finantare GAL Colinele Tutovei »

Strategia de dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală “Colinele Tutovei” are la bază Planul Naţional Strategic, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, strategii şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale precum şi alte documente de planificare sectorială.
Strategia de dezvoltare Locală acoperă perioada 2014-2020.
Prin Strategia de Dezvoltare Locala se urmareşte dezvoltarea durabila şi armonioasă a zonei vizate, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu în baza datelor statistice disponibile dar şi a strategilor de dezvoltare elaborate de comunităţile locale. Strategiile locale de dezvoltare au la bază nevoile identificate la nivel local printr-o consultare “de jos în sus”. Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategică clară în toate domeniile de activitate, urmărindu-se implicarea tuturor factorilor de decizie.
Întocmirea strategiei a fost subiect, atât al procesului de consultare incluzând acordurile comunităţilor partenere, cât şi al consultării cu partenerii socio-economici, reprezentanţii administraţiei locale, ONG, organizaţii profesionale şi cetăţeni, având la bază următoarele principii generale: transparența, subsidiaritatea, obiectivitatea, durabilitatea și continuitatea demersului, tratamentul egal și nediscriminarea,coerența.

Strategia de dezvoltare a zonei s-a concentrat în jurul următoarelor priorităţi:

  • Încurajarea transferului de cunostințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale
  • Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură şi promovarea tehnologiilor agricole inovative şi a gestionării durabile a pădurilor
  • Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectorului de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură”
  • Refacerea conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură
  • Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în teritoriu

Strategia de dezvoltare locală Colinele Tutovei se poate descarca aici:

cap-i-iv

cap-v-vii

cap-viii

cap-ix

cap-x

cap-xi

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa 4 LEADER. Contract de finanţare Nr. C43120211210448412/11.02.2013.

steag ue

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.