Planul de dezvoltare locala

Avand in vedere faptul ca a fost modificata Strategia de Dezvoltare Locală, va prezentam Componenetele strategiei modificate și Planul de finanțare: COMPONENTE ALE STRATEGIEI modificata Anexa C - Planul de finantare GAL Colinele Tutovei modificat Planul de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală "Colinele Tutovei" are la bază Planul Naţional Strategic, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, strategii şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale precum şi alte documente de planificare sectorială. Planul de Dezvoltare Locală acoperă perioada 2012-2015. Prin Planul de Dezvoltare Locală se urmareşte dezvoltarea durabila şi armonioasă a zonei vizate, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu în baza datelor statistice disponibile dar şi a strategilor de dezvoltare elaborate de comunităţile locale. Strategiile locale de dezvoltare au la bază nevoile identificate la nivel local printr-o consultare "de jos în sus". Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategică clară în toate domeniile de activitate, urmărindu-se implicarea tuturor factorilor de decizie. Întocmirea planului a fost subiect, atât al procesului de consultare incluzând acordurile comunităţilor partenere, cât şi al consultării cu partenerii socio-economici, reprezentanţii administraţiei locale, ONG, organizaţii profesionale şi cetăţeni, având la bază următoarele principii: obiectivitatea, continuitatea demersului, coerenta şi transparenta.   Strategia de dezvoltare a zonei s-a concentrat în jurul următoarelor priorităţi:
  • Diversificarea activitţăilor economice şi al schimburilor economice prin sprijinirea şi dezvoltarea microintrepriderilor existente şi crearea de altele noi.
  • Conservarea mediului îconjurător, protejarea şi valorificarea rationala a resurselor naturale în toată complexitatea lor, prin protejarea biodiversităţii, Natura 2000 şi a zonelor cu valoare naturală ridicată (HIGH Nature Value).
  • Îmbunătăţirea calităţii vietii şi ridicarea nivelului de trai, spiritual şi cultural, prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone
  • Încurajarea unor acţiuni inovative, de cooperare, încercând să rezolve problemele tinerilor şi persoanelor dezavantajate.
  Planul de dezvoltare locală Colinele Tutovei  se poate descarca de aici Componente ale strategiei  se pot descarca de aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.