Planul de dezvoltare locala

Avand in vedere faptul ca a fost modificata Strategia de Dezvoltare Locală, va prezentam Componenetele strategiei modificate și Planul de finanțare:

COMPONENTE ALE STRATEGIEI modificata

Anexa C – Planul de finantare GAL Colinele Tutovei modificat

Planul de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală “Colinele Tutovei” are la bază Planul Naţional Strategic, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, strategii şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale precum şi alte documente de planificare sectorială.
Planul de Dezvoltare Locală acoperă perioada 2012-2015.
Prin Planul de Dezvoltare Locală se urmareşte dezvoltarea durabila şi armonioasă a zonei vizate, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu în baza datelor statistice disponibile dar şi a strategilor de dezvoltare elaborate de comunităţile locale. Strategiile locale de dezvoltare au la bază nevoile identificate la nivel local printr-o consultare “de jos în sus”. Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategică clară în toate domeniile de activitate, urmărindu-se implicarea tuturor factorilor de decizie.
Întocmirea planului a fost subiect, atât al procesului de consultare incluzând acordurile comunităţilor partenere, cât şi al consultării cu partenerii socio-economici, reprezentanţii administraţiei locale, ONG, organizaţii profesionale şi cetăţeni, având la bază următoarele principii: obiectivitatea, continuitatea demersului, coerenta şi transparenta.

 

Strategia de dezvoltare a zonei s-a concentrat în jurul următoarelor priorităţi:

  • Diversificarea activitţăilor economice şi al schimburilor economice prin sprijinirea şi dezvoltarea microintrepriderilor existente şi crearea de altele noi.
  • Conservarea mediului îconjurător, protejarea şi valorificarea rationala a resurselor naturale în toată complexitatea lor, prin protejarea biodiversităţii, Natura 2000 şi a zonelor cu valoare naturală ridicată (HIGH Nature Value).
  • Îmbunătăţirea calităţii vietii şi ridicarea nivelului de trai, spiritual şi cultural, prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone
  • Încurajarea unor acţiuni inovative, de cooperare, încercând să rezolve problemele tinerilor şi persoanelor dezavantajate.

 

Planul de dezvoltare locală Colinele Tutovei  se poate descarca de aici

Componente ale strategiei  se pot descarca de aici

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa 4 LEADER. Contract de finanţare Nr. C43120211210448412/11.02.2013.

steag ue

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.