Functionare GAL

GAL Colinele Tutovei este constituit ca asociaţie în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Asociaţia are urmatoarele organe de conducere, administrare şi control:

 

Adunarea Generală

Este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor Asociaţiei.
Printre cele mai importante atribuţii ale Adunării Generale enumerăm:

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
b) elaborează strategia de dezvoltare a zonei;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
d) alege şi revocă membrii Consiliului Director;
e) alege şi revocă Preşedintele Asociaţiei;
f) alege şi revocă membrii Comitetului de Selectare a Proiectelor;
g) alege şi revocă cenzorul sau, dupa caz, membrii comisiei de cenzori;

Adunarea Generala se întruneşte cel puţin o data pe an, în şedinţa ordinară şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra cenzorului sau, dupa caz, membrii comisiei de cenzori.
mergi sus

Consiliul Director

Aasigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale
În exercitarea competenţelor sale Consiliul Director:

a) Prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei, etc.
b) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) Acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;
d) Îşi elaborează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune spre aprobare Adunării Generale.
e) Hotărăşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei.
f) Împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea Asociaţiei;
g) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

mergi sus

Cenzorul

Cenzorul(comisia de cenzori) asigură Controlul financiar al Asociaţiei şi este ales de Adunarea Generală.
În realizarea competenţei sale cenzorul (comisia de cenzori):
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, stabilite de Adunarea Generală sau rezultate din legislaţia în vigoare.

mergi sus

Comitetul de selectare

Comitetul de selectare a proiectelor este alcătuit din 15 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat). La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 65% din parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin din eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată – consilii judeţene, prefecturi, consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanţă etc., nu vor depăşi 25%.
Comitetul de selectare a proiectelor este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani; mandatele membrilor Comitetului de selectare a proiectelor pot fi schimbate, reînnoite în cadrul unei şedinte a Adunării Generale.
Membrii Comitetului de Selectare a Proiectelor nu pot fi concomitent membrii în Consiliul Director.
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

mergi sus

Comisia de contestaţii

Comisia de contestaţii este alcătuită din 3 persoane.

mergi sus

Aparatul tehnic

Aparatul tehnic are următoarea componenţă:

  • un responsabilul administrativ / manager GAL – coordonează activitatea Asociaţiei atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;
  • un responsabilul financiar / manager financiar – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiar contabile a Asociaţiei;
  • doi responsabili tehnici / manageri de proiect – vor fi responsabili de derularea apelurilor de proiecte şi de evaluarea proiectelor;
  • un angajat pentru activităţi de secretariat
  • un angajat pentru activitatii de animare a teritoriului

mergi sus

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.